Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

Hình ảnh nổi bật
Chưa có hình ảnh cập nhật
Các báo cáo đã xuất bản
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 03/04/2024 02:17:48 2024 Tải
2 Báo cáo tài chính 31/07/2023 02:33:44 2023 Tải
3 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 31/07/2023 02:33:28 2023 Tải
4 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 19/07/2023 03:55:47 2022 Tải
5 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 30/06/2023 06:08:02 2023 Tải
6 Báo cáo tài chính năm 2022 30/05/2023 03:11:17 2022 Tải
7 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 03/04/2023 08:29:32 2023 Tải
8 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022 06/11/2022 01:19:55 2022 Tải
9 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 06/11/2022 01:19:52 2022 Tải
10 Báo cáo tài chính 6 tháng 2022 06/11/2022 01:19:47 2022 Tải
11 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 06/11/2022 01:19:38 2022 Tải
12 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2021 06/11/2022 01:13:41 2021 Tải
13 Báo cáo tài chính năm 2021 06/11/2022 01:13:36 2022 Tải
Báo cáo công bố thông tin bất thường
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Quyết định đình chỉ công tác người quản lý doanh nghiệp bị khởi tố tại Công ty 19/07/2023 03:56:46 2023 Tải
2 Quyết định phân công điều hành hoạt động HĐTV Công ty 19/07/2023 03:56:35 2023 Tải