Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

Hình ảnh nổi bật
Card image

ảnh 3

Card image

ảnh 2

Card image

ảnh 1

Card image

trụ sở

Các báo cáo đã xuất bản
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 26/06/2024 10:15:23 2023 Tải
2 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2023 22/06/2024 07:03:51 2023 Tải
3 Báo cáo tài chính năm 2023 22/05/2024 10:51:11 2023 Tải
4 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 11/04/2024 01:55:48 2024 Tải
5 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty XSKT TP.HCM 31/07/2023 04:28:52 2023 Tải
6 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023 02:43:31 2023 Tải
7 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 30/06/2023 09:21:55 2022 Tải
8 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022 22/06/2023 08:31:28 2022 Tải
9 Báo cáo tài chính 15/05/2023 10:42:10 2022 Tải
10 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 15/05/2023 08:24:48 2023 Tải
11 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2022 08/11/2022 08:44:12 2022 Tải
12 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty XSKT TP.HCM 06/11/2022 01:52:51 2022 Tải
13 BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 06/11/2022 01:52:38 2022 Tải
14 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 06/11/2022 01:47:45 2021 Tải
15 Báo cáo tài chính bộ phận Xổ số - Xí nghiệp in Tài chính 06/11/2022 01:47:36 2022 Tải
16 Báo cáo thực trạng quản trị về cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2021 06/11/2022 01:47:27 2021 Tải
17 BC đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD năm 2021 06/11/2022 01:47:19 2021 Tải
Báo cáo công bố thông tin bất thường
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 18/06/2024 01:48:14 2019 Tải
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh 19/02/2024 03:42:25 2024 Tải
3 Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 09/01/2024 09:15:20 2024 Tải
4 V/v phân công nhân sự phụ trách và cử nhân sự làm đại diện pháp luật của Công ty 04/12/2023 09:16:00 2023 Tải
5 Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC Nghỉ hưu TGĐ - Đỗ Quang Vinh 01/12/2023 09:30:22 2023 Tải
6 Báo cáo công bố thông tin bất thường 19/09/2023 01:39:33 2023 Tải
7 Báo cáo công bố thông tin bất thường 14/05/2023 10:04:39 2023 Tải
8 Báo cáo công bố thông tin bất thường 08/11/2022 10:10:30 2022 Tải
9 Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 06/11/2022 01:46:56 2022 Tải