Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức

Kế hoạch năm 2024
Hình ảnh nổi bật
Card image

công trình 3

Card image

trụ sở

Card image

ảnh cầu

Card image

trụ sở

Card image

lễ ra quân

Card image

khởi công

Các báo cáo đã xuất bản
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 27/06/2024 02:18:44 2023 Tải
2 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2023 27/06/2024 02:17:40 2023 Tải
3 Báo cáo tài chính 29/03/2024 02:28:25 2023 Tải
4 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 17/07/2023 04:10:14 2023 Tải
5 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 26/06/2023 05:13:00 2022 Tải
6 Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2022 26/06/2023 05:12:17 2022 Tải
7 Báo cáo tài chính năm 2022-Cty CSCC 31/05/2023 04:23:27 2022 Tải
8 BC thực trạng QT và cơ cấu TC 6 tháng đầu năm 2022 06/11/2022 01:36:51 2022 Tải
9 Báo cáo thực trạng quyết toán và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021 06/11/2022 01:34:23 2022 Tải
10 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 06/11/2022 01:34:17 2021 Tải
11 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 06/11/2022 01:34:00 2022 Tải
Báo cáo công bố thông tin bất thường
STT Tên báo cáo Ngày đăng Năm báo cáo Tải file
1 Điều lệ Công ty CSCC sửa đổi năm 2024 30/05/2024 10:14:49 2024 Tải
2 Công bố thông tin bất thường - Ông Hoàng Thiện Anh được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 30/06/2023 10:04:34 2023 Tải
3 Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung năm 2023 29/03/2023 08:46:44 2023 Tải
4 Báo cáo công bố thông tin bất thường 06/11/2022 01:33:51 2022 Tải