CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo tài chính
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Quyết định đình chỉ công tác người quản lý doanh nghiệp bị khởi tố tại Công ty
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Quyết định phân công điều hành hoạt động HĐTV Công ty
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo tài chính năm 2022
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TPHCM

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm
Chi tiết