CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo công bố thông tin bất thường
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty XSKT TP.HCM
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo tài chính
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo công bố thông tin bất thường
Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TPHCM

Báo cáo công bố thông tin bất thường
Chi tiết